Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zieleo s.r.o., z siedzibą pod adresem Poděbradova 869, 547 01 Náchod, Republika Czeska, numer identyfikacyjny spółki (IČ) 10754997, NIP (DIČ) CZ10754997,  wpisany do Rejestru Handlowego (obchodního rejstříku) prowadzonego przez Sąd Okręgowy (Krajský soud) w Hradci Králové, pod numerem C 47326, który jest właścicielem Platformy Zieleo., adres e-mail: kontakt@zieleo.pl, zwana dalej "Administratorem" niniejszym informuje osoby fizyczne będące:

 • przyszłymi oraz obecnymi kontrahentami (tj. w szczególności osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej etc.);

 • osoby reprezentujące przyszłych i obecnych kontrahentów instytucjonalnych (osoby uprawnione do reprezentacji spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń, zrzeszeń etc.);

 • osoby wskazane do kontaktu oraz delegowane do realizacji zawartej z Administratorem umowy  bądź innych relacji handlowych przez przyszłych i obecnych kontrahentów (osoby obsługujące bieżące kontakty z Administratorem w ramach realizacji umowy etc.)

, iż przetwarza ich dane osobowe jako Administrator danych osobowych.

Dodatkowo Administrator informuje, iż:

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

  1) zawarcia i wykonania łączącej Państwa z Administratorem umowy bądź podjęcia określonych czynności przed jej zawarciem w postaci negocjacji warunków umowy, prawidłowego obiegu dokumentów umownych, przedstawienia oferty przez Administratora etc. (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych - niezbędność do zawarcia i realizacji umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2) wypełnienia obowiązków prawnych Administratora wynikających z przepisów ogólnie obowiązujących, w tym m.in. przepisów ustawy o rachunkowości, podatku CIT, VAT, a także innych przepisach szczególnych podstawa prawna przetwarzania danych osobowych - wypełnienie obowiązku prawnego tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

  3) realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, bądź osoby trzeciej, tj. m.in. umożliwienie kontaktowania się, w tym wymiany korespondencji, prowadzenie wewnętrznych rejestrów kontrahentów dających Administratorowi możliwość kontaktu z takimi kontrahentami w celach współpracy, zapobieganie oszustwom oraz innej działalności przestępczej- w tym weryfikacja kontrahentów w publicznych rejestrach, ustalenie bądź dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych, a także obrona przed takimi roszczeniami, prowadzenie działań w postaci marketingu bezpośredniego, w tym wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, a także za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Okres przetwarzania przez Administratora danych osobowych stanowi co najmniej okres wykonywania umowy oraz czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, jak również do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych (np. z przepisów ustawy o rachunkowości), do czasu złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych (kiedy dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora), do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) i automatycznych systemów wywołujących.

 2. Administrator wskazuje następujące dane do kontaktu: e-mail: kontakt@zieleo.pl, tel.: +48 22 598 72 05

 3. Odbiorcami danych osobowych są podmioty współpracujące z Administratorem, w tym m.in.: dostawcy usług, którym Administrator zleca wykonanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym usług z zakresu IT (dostawca serwera, podmiot świadczący usługi wsparcia technicznego dla systemów, na których przechowywane są dane osobowe), firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, kancelarie prawne, firmy świadczące usługi archiwizacyjne oraz księgowe. Odbiorcami mogą być również podmioty, które są uprawnione do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, w tym m.in. sądy, a także organy administracji państwowej (m.in. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

 4. Osoby fizyczne, o których mowa w petitum, mają prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze), ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację (wówczas gdy dane osób fizycznych są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora), a także prawo do przenoszenia danych (jeśli podstawą ich przetwarzania jest zgoda osoby fizycznej, bądź realizacja łączącej Administratora z tą osobą umowy).

 5. Osoby fizyczne, o których mowa w petitum, mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

 6. Administrator informuje, że w przypadku kontaktowania się z nim w imieniu kontrahenta, dane osób fizycznych mogły mu zostać udostępnione przez tegoż kontrahenta w związku z realizacją łączącej Strony relacji biznesowej. Kiedy kontakt jest inicjowany przez Administratora to dane osób fizycznych mogą pochodzić w powszechnie dostępnych rejestrów, w tym rejestru KRS, CEIDG, BIP bądź stron internetowych kontrahentów.

 7. W sytuacji, gdy dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób fizycznych, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy, może też stanowić realizację obowiązku służbowego wskazanych w petitum osób fizycznych. Podanie danych osobowych w celach wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe na podstawie rzeczonych przepisów.

 8. Administrator nie będzie dokonywał profilowania danych osobowych.

 9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza EOG), ani organizacji międzynarodowej. 

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej