Regulamin korzystania z Platformy Zieleo.pl

(dla Kontrahenta będącego Sprzedawcą)

DEFINICJE

 1. Zieleo bądź Serwis - Zieleo s.r.o., z siedzibą pod adresem Poděbradova 869, 547 01 Náchod, Republika Czeska, nr tel. +48 22 598 7205, numer identyfikacyjny spółki (IČ) 10754997, NIP (DIČ) CZ10754997, wpisaną do Rejestru Handlowego (obchodního rejstříku) prowadzonego przez Sąd Okręgowy (Krajský soud) w  Hradci Králové, pod numerem C 47326.

 2. Konto – konto Kontrahenta na stronie internetowej Zieleo pod adresem: www.zieleo.pl, do którego dostęp jest możliwy po podaniu loginu i hasła, za pośrednictwem którego Kontrahent może zarządzać swoimi danymi oraz korzystać z usługi Marketplace. Dla uniknięcia wątpliwości, osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego nie jest uprawniona do założenia Konta;

 3. Materiały - materiały dotyczące Produktów, w tym w szczególności zdjęcia, grafiki, opisy słowne, znaki towarowe, oznaczenia, grafiki i inne formy prezentacji Produktów należącego wyłącznie do Kontrahenta, przekazane Zieleo przez Kontrahenta na zasadach  i w oparciu o postanowienia określone w niniejszym Regulaminie;

 4. Kontrahent – przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 1 Kodeksu Cywilnego (dalej "k.c."), który zawarł Umowę we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność z użytkownikiem usługi Marketplace, zajmujący się sprzedażą Produktów w ramach własnej strony internetowej;

 5. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze strony Zieleo znajdującej się pod adresem: www.zieleo.pl w celu porównania Produktów Kontrahentów Zieleo oraz celem zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów z wybranym Kontrahentem na warunkach określonych w odrębnej Umowie z nim zawartej;

 6. Regulamin –  niniejszy Regulamin stanowiący ogólne warunki Umowy zawieranej pomiędzy Zieleo, a jego Kontrahentem;

 7. Produkt – rzecz ruchoma lub usługa, które mogą być przedmiotem obrotu u Kontrahenta zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie. Dla uniknięcia wątpliwości, Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wskazuje na kategorie Produktów, które nie mogą być oferowane przez Kontrahenta w ramach portalu Zieleo;

 8. Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usługi marketplace, zawierana pomiędzy Zieleo, a Kontrahentem w drodze akceptacji niniejszego Regulaminu i na warunkach w nim zawartych;

 9. Usługa marketplace – usługa świadczona przez Zieleo drogą elektroniczną w ramach prowadzonej strony internetowej pod wskazanym w pkt. 2 adresem, polegająca na udostępnieniu funkcjonalności strony umożliwiających założenie przez Kontrahenta Konta na tejże stronie w celu prezentacji jego Produktów. Przy czym Strony zgodnie oświadczają, iż Kontrahent we własnym zakresie i na własne ryzyko będzie zawierał z Użytkownikami umowy sprzedaży swoich Produktów i nie będzie się to odbywało w ramach określonej w zdaniu 1 Usługi marketplace’u.


PRZEDMIOT REGULAMINU

§ 1 

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad współpracy pomiędzy Zieleo, a Kontrahentem związanych ze świadczeniem przez Zieleo na rzecz Kontrahenta drogą elektroniczną Usługi marketplace w zamian za umówione wynagrodzenie. 

 2. Kontrahent zleca, a Zieleo zobowiązuje się w zakresie działania swojego przedsiębiorstwa do dokonywania następujących czynności na rzecz Kontrahenta: 

 1. umożliwienia Kontrahentowi założenia Konta na stronie internetowej Zieleo;

 2. utrzymania dostępności oferty oraz Konta Kontrahenta w stopniu umożliwiającym prezentację Produktów Kontrahenta, przy czym Zieleo zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność oferty lub Konta spowodowaną zakłóceniami technicznymi albo działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, na które Zieleo nie miał wpływu;

 3. prezentowania informacji o ofercie Kontrahenta oraz zamieszczanie na Platformie  udostępnionego przez Kontrahenta opisu Produktu; 

 4. prezentowanie Produktów dostępnych w ofercie Kontrahenta za pośrednictwem Platformy Zieleo na warunkach określonych w niniejszej Umowie;

 5. zamieszczenia przekazanych przez Kontrahenta Materiałów na stronie internetowej Zieleo pod adresem: www.zieleo.pl i ich bieżącą aktualizację w miarę ich dostarczania przez Kontrahenta na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

 1. Zieleo jest uprawnione do korzystania z materiałów marketingowych i reklamowych Kontrahenta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

 2. Kontrahent oświadcza, że zapoznał się z warunkami niniejszego Regulaminu oraz załącznikami do niego, w pełni go akceptuje i jest zainteresowany zamieszczaniem Materiałów dotyczących swoich Produktów w ramach platformy internetowej prowadzonej przez Zieleo.  

 3. Warunkiem uzyskania dostępu i prawidłowego korzystania z Usługi marketplace przez Kontrahenta jest dysponowanie urządzeniem z dostępem do Internetu, wyposażonym w oprogramowanie służące do przeglądania i korzystania ze stron internetowych, a także z dostępem do prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres został wskazany przez Kontrahenta bądź osobę przez niego upoważnioną podczas rejestracji, a także tzw. feedu produktowego w formacie ".xml", zawierającego informację o produktach z oferty Kontrahenta.

§ 2

 1. Serwis nie jest upoważniony do zawierania w imieniu Kontrahenta umów oraz nie jest upoważniony do przyjmowania w imieniu Kontrahenta zapłaty za świadczenie od klientów Kontrahenta (Użytkowników). 

 2. Zieleo zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Kontrahenta z zachowaniem najwyższej staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru działalności Zieleo.

 3. Zieleo oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz odpowiednie środki finansowe i możliwości do wykonania postanowień Regulaminu, a także zobowiązuje się ją zrealizować z należytą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez Zieleo działalności gospodarczej.

 4. Zieleo będzie wykonywało czynności wynikające z niniejszego zapewniając rzetelną i staranną realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Zieleo będzie wykonywać postanowienia Regulaminu samodzielnie lub przy pomocy swoich pracowników, współpracowników bądź podwykonawców gwarantujących należyte wykonanie co najmniej na tym samym poziomie, który prezentuje Zieleo.

 6. Zieleo odpowiada wobec Kontrahenta za szkody wyrządzone z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień Regulaminu z winy Zieleo.

 

§ 3

 1. Kontrahent zobowiązuje się do współdziałania z Serwisem w zakresie niezbędnym do wykonywania przez niego Regulaminu, a w szczególności będzie służył fachową pomocą i radą Zieleo, a także dostarczał Materiały na zasadach określonych Regulaminem. 

 2. Kontrahent zobowiązuje się do terminowej zapłaty wynagrodzenia.

 3. Kontrahent oświadcza, iż wszelkie Produkty, które będą prezentowane w ramach Usługi marketplace: 

  1) są oryginalne, fabrycznie nowe i zapakowane w oryginalne opakowania;

  2) spełniają wymagania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa produktów, zgodności z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami i specyfikacjami, a w przypadku towarów spożywczych – wymagania dotyczące tych artykułów, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia, jakości handlowej, opakowań, oznakowań itp.; 

  3) posiadają pełną dokumentację i oznaczenia wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa odpowiednie do właściwości danego towaru, w tym w szczególności (w zależności od rodzaju towaru): oznaczenia producenta lub importera, instrukcję obsługi w języku polskim, instrukcję konserwacji oraz pozostałą dokumentację zawierającą jasne, zrozumiałe i niewprowadzające w błąd informacje wystarczające do prawidłowego i pełnego korzystania z towaru, dokumentację dotyczącą pochodzenia towarów, znak zgodności wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, informacje o dopuszczeniu do obrotu na terenie RP, informację dotyczącą składników danego towaru, termin trwałości lub przydatności do spożycia, informację w języku polskim umożliwiającą konsumentom ocenę zagrożeń związanych z danym towarem w czasie jego używania, jeżeli takie zagrożenia nie są, przy braku odpowiedniego ostrzeżenia, natychmiast zauważalne, dotyczące możliwości przeciwdziałania tym zagrożeniom, a także wszelkie wymagane atesty, znaki, certyfikaty itp.; 

  4) na wszystkich etapach obrotu są przechowywane i transportowane w sposób odpowiedni do rodzaju danego towaru; 

  5) nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, w tym praw autorskich, a także nie naruszają zasad współżycia społecznego. Jeżeli sprzedaż Produktów u Kontrahenta będzie wymagała od Kontrahenta jakichkolwiek zgód, zezwoleń, koncesji, zgłoszenia do właściwych rejestrów itp., Kontrahent posiadać będzie stosowne zgody, zezwolenia, koncesje, wpis do właściwego rejestru itp. przed zaoferowaniem tych Produktów Użytkownikom; 

  6) są legalnie wprowadzone oraz dopuszczone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, a wszelkie należności publicznoprawne wynikające z wprowadzenia ich do obrotu (w tym w szczególności cła, podatki, opłaty itp.) będą w całości uiszczone przez Kontrahenta przed zaoferowaniem tych Produktów Użytkownikom; 

  7) nie są przedmiotem postępowania sądowego, zabezpieczającego, egzekucyjnego, w stosunku do Produktów nie są zgłoszone jakiekolwiek roszczenia osób trzecich, jak również Produkty nie będą obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich. 

 1. Kontrahent jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie Zieleo pełnych, wyczerpujących i aktualnych informacji lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w ust. 3 lit. a-g powyżej, oraz informacji i dokumentów dotyczących właściwości Produktów będących w jego ofercie.

 2. W przypadku uzyskania przez Kontrahenta wiedzy o niespełnianiu przez którykolwiek z zakupionych przez Użytkownika Produktów wymagań określonych w ust. 3 powyżej, Kontrahent zobowiązany jest do niezwłocznego (nie dłużej niż w terminie 2 dni) poinformowania o tym Zieleo w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz do podjęcia odpowiednich kroków w celu przeciwdziałania wystąpienia ewentualnej szkodzie po stronie Zieleo i Użytkowników. Kontrahent ponosi wyłączną odpowiedzialność za wprowadzenie obrotu niespełniających wymagań, o których mowa w ust. 3 powyżej. 

 3. Kontrahent zobowiązuje się przez cały okres obowiązywania postanowień Regulaminu do rzetelnego, zgodnego z prawdą i przepisami prawa informowania Użytkowników we własnym zakresie i w ramach narzędzi będących jego własnością (nie zaś w ramach platformy Zieleo) o: cenie Produktów, dostępności Produktów, warunkach dostawy i związanych z nimi dodatkowych opłatach lub innych usługach i związanych z tym kosztach; prawie i sposobie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zasadach reklamacji Produktów. 

 4. Zieleo nie dokonuje weryfikacji Produktów oferowanych u Kontrahenta. W przypadku, gdy Produkt narusza przepisy prawa lub dobra osób trzecich albo, gdy obrót Produktem jest regulowany, a Kontrahent nie posiada lub nie przedstawi na żądanie Zieleo dokumentów potwierdzających prawo do obrotu danym Produktem, Zieleo ma możliwość wstrzymania umieszczania Materiałów dot. danego Produktu na stronie internetowej, informując Kontrahenta o przyczynie. Kontrahent zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Zieleo, w tym roszczeń finansowych z tego tytułu. 

 5. Aby zamieścić informację w postaci prezentacji oferty produktowe Kontrahenta, jest on zobowiązany do przekazania do Zieleo Materiałów dotyczących Produktu (w szczególności opis produkt, zdjęcie produktu, etc.) w terminie co najmniej 5 dni przed planowaną prezentacją zakresu oferty na stronie internetowej Zieleo. 

 6. Kontrahent oświadcza, iż przekazane Materiały są: 

  1) zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, nie naruszają przepisów prawa, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich; 

  2) upoważnia Zieleo do przygotowania na bazie Materiałów opisu oferowanych przez Kontrahenta Produktów i jego wykorzystania i opublikowania. 

 1. W przypadku gdyby zamieszczony na stronie Zieleo opis Produktu był nieaktualny, każdy Kontrahent, w którego ofercie znajduje się dany Produkt jest zobowiązany zwrócić się do Zieleo z wnioskiem o aktualizację danych, załączając odpowiednie informacje lub Materiały (które muszą być prawdziwe, aktualne i nie mogą naruszać przepisów prawa, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich).

 2.  Kontrahent zobowiązuje się do wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu oraz prowadzenia sprzedaży na własne ryzyko i odpowiedzialność, poza stroną internetową Zieleo z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności. 

 3. Kontrahent przyjmuje do wiadomości, że Zieleo nie jest stroną Umowy Sprzedaży zawartej przez Kontrahenta z Użytkownikiem, a pozostającej w związku z prezentacją asortymentu Kontrahenta na stronie Zieleo. 

 

ZAKŁADANIE KONTA PRZEZ KONTRAHENTA

§4

 1. Korzystanie z Usługi marketplace jest możliwe po założeniu Konta. Jeden Kontrahent może posiadać więcej niż jedno Konto na stronie internetowej Zieleo. 

 2. W przypadku posiadania kilku kont przez jednego Kontrahenta Zieleo nie wyraża zgody na migrowanie danych pomiędzy Kontami celem unikania regulowania wobec Zieleo należności z tytułu prowadzenia Konta. 

 3. Kontrahent zobowiązuje się do korzystania z każdego Konta zgodnie z prawem i zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

 4. Do założenia Konta konieczne jest: 

  I. dostarczenie danych wynikających z właściwych rejestrów, a  związanych z prowadzoną przez Kontrahenta działalnością gospodarczą, obejmujących: 

  1) pełną firmę oraz formę prawną prowadzonej działalności, 

  2) siedzibę i jej adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj), a w przypadku Kontrahenta będącego podmiotem zagranicznym dodatkowo adres oddziału/ filii na terytorium RP; adres strony internetowej, pod którą prowadzona jest działalność Kontrahenta, 

  3) NIP i REGON, a w przypadku Kontrahenta będącego podmiotem zagranicznym odpowiadające im oznaczenia według kraju jego siedziby, 

  4) numer rachunku bankowego;

  5) dane kontaktowe obejmujące numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, który będzie służyć do logowania do Konta oraz do kontaktu z Kontrahentem, 

  6) firmę lub oznaczenie przedsiębiorstwa, pod którą Kontrahent prowadzi działalność i która będzie identyfikowała Kontrahenta w ramach Usługi marketplace. Firma lub oznaczenie nie mogą naruszać praw osób trzecich, 

  7) imię i nazwisko osoby zakładającej Konto w imieniu Kontrahenta wraz ze wskazaniem umocowania do działania w jego imieniu (osoba uprawniona zgodnie z danymi z EKRS bądź CEIDG, albo stosowne pełnomocnictwo). Osoba ta będzie jednocześnie osobą kontaktową Kontrahenta we wszystkich sprawach właściwych dla Umowy, wynikających i pozostających w związku z Umową, 

  II. zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu znajdującego się na stronie internetowej Zieleo wraz z załącznikami poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola; 

  III. pozytywne przejście weryfikacji danych rejestrowych i wiarygodności. 

 1. Zieleo zastrzega sobie możliwość sprawdzenia informacji przedstawionych w formularzu rejestracyjnym poprzez porównanie ich z publicznie dostępnymi danymi, wezwanie do przedstawienia stosownych wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających podane informacje, w tym w szczególności dostarczenia kopii upoważnienia lub innego dokumentu uprawniającego osobę zakładającą Konto do działania w imieniu i na rzecz Kontrahenta oraz kopii zezwolenia lub koncesji na obrót Produktami jeśli dotyczy. 

 2. Po dopełnieniu kroków wskazanych w pkt. I-III, w tym w celu uniknięcia wątpliwości również po pozytywnej weryfikacji Kontrahenta przez Zieleo, Konto zostaje założone, a niniejsza Umowa jest realizowana przez Strony.

 3.  Kontrahent otrzyma na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym oraz instrukcją postępowania w celu aktywowania Konta i rozpoczęcia korzystania z Usługi marketplace. 

 4. Aby aktywować Konto, Kontrahent ustanowi hasło dostępu do Konta. Loginem będzie adres poczty elektronicznej podany w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego. 

 5. Kontrahent jest zobowiązany do zachowania hasła w tajemnicy. Kontrahent ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie czynności dokonane na Koncie lub przy wykorzystaniu Konta, w tym w wyniku użycia hasła do Konta przez inną osobę niż Kontrahent, bez względu na to czy takie użycie było autoryzowane lub nie przez Kontrahenta. Każdorazowo logowanie do Konta następuje za pomocą loginu i ustanowionego hasła. 

 6. Dane wskazane w pkt. I lit. a, b powinny być tożsame z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku Kontrahenta będącego podmiotem zagranicznym z odpowiednim dokumentem rejestrowym w kraju rejestracji. 

 7. Kontrahent, jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji swoich danych określonych w ust. 3 powyżej,  nie później niż w terminie 3 dni od momentu wystąpienia zmiany poprzez poinformowanie Zieleo o dokonanych zmianach przesyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@zieleo.pl Kontrahent ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z niezaktualizowania swoich danych zgodnie z postanowieniem zdania 1 powyżej. 

WYNAGRODZENIE

§ 5

 1. Usługi świadczone na podstawie Umowy są odpłatne. 

 2. Kontrahent zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie za każde przejście z karty informacji o Produkcie Kontrahenta na Platformie Zieleo do sklepu internetowego należącego do Kontrahenta poprzez naciśnięcie przez Użytkownika platformy odnośnika 'idź do sklepu", zwanego dalej kliknięciem, w wysokości określonej indywidualnie przez Strony. 

 3. Wynagrodzenie Zieleo jest ustalane w oparciu o zarejestrowane w systemie informacyjnym Zieleo informacje o liczbie wykonanych przez Użytkowników kliknięć, o których mowa w ust. 2 powyżej. Zieleo wyśle Kontrahentowi rozliczenie za poprzedni miesiąc kalendarzowy według stanu zarejestrowanego w systemie informatycznym. 

 4. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem na rachunek bankowy Zieleo w terminie 7 dni od wystawienia i doręczenia Kontrahentowi faktury VAT przez Zieleo. Okres rozliczeniowy dla Kontrahenta wynosi jeden miesiąc kalendarzowy. 

 5. Faktura, będąca podstawą zapłaty, zostanie doręczona na  adres mailowy Kontrahenta wskazany w formularzu rejestracji, co uznane będzie za skuteczne doręczenie. 

 6. Kontrahent oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i upoważnia Zieleo do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu.

 7. Kontrahent wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT i informacji związanych z rozliczeniem drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracji w formacie PDF do wydruku. Na żądanie Kontrahenta, Zieleo wyśle mu fakturę VAT faksem lub pocztą tradycyjną.

 8. Za datę dokonania płatności wynagrodzenia uważa się dzień odnotowania wpływu na rachunku bankowym Zieleo 

 

PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH (LICENCJA)

§6

 1. Serwis może wyrazić zgodę na posługiwanie się przez Kontrahenta logo i firmą Zieleo, w celu informowania o zamieszczonej na stronie internetowej Zieleo ofercie Produktów Kontrahenta. W celu uzyskania zgody Kontrahent prześle wzór takiego oznaczenia Zieleo do opublikowania lub rozpowszechniania, miejscu, w którym będzie ona opublikowane oraz czasu, w którym będzie dostępny, co najmniej 10 dni roboczych przed planowaną emisją (publikacją). W ciągu 14 dni roboczych od otrzymania wzoru i informacji Zieleo poinformuje Kontrahenta o zgodzie lub braku zgody na planowane działanie, ewentualnie o warunkach takiej zgody. W przypadku braku podjęcia decyzji przez Serwis w wyżej wymienionym terminie uważa się, że Zieleo nie wyraziło zgody na posługiwanie się swoją firmą i logo przez Kontrahenta. 

 2. W celu prezentacji Produktów Kontrahenta, udostępni on Zieleo aktualne Materiały dotyczące oferowanych przez siebie Produktów. Tym samym wyraża on zgodę ,aby Materiały były wykorzystywane przez Serwis w ramach świadczonej Usługi marketplace, w tym w szczególności w celach prezentacji Produktów, oraz celów reklamowych i promocyjnych portalu Zieleo. Materiały udostępnione zostaną Zieleo w formie  tzw. feedu produktowego w formacie ".xml" zawierającego informację o produktach z oferty Kontrahenta. Kontrahent jest zobowiązany do aktualizowania rzeczonych Materiałów na bieżąco. 

 3. Kontrahent składa oświadczenie, iż:

  1) przekazane przez niego Materiały są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz jakichkolwiek roszczeń osób trzecich; 

  2) opracowanie, udostępnienie lub opublikowanie przekazanych Materiałów przez Zieleo w celach określonych w niniejszym Regulaminie nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich;

  3) posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa do tego, aby Materiały mogły być udostępniane Serwisowi. 

 1. Kontrahent, w dniu przekazania Materiałów Serwisowi, wyraża nieodwołalną zgodę na korzystanie z tych Materiałów w czasie trwania niniejszej Umowy, a także na okres do 12 miesięcy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy. 

 2. Prawo do korzystania udzielone jest na wszystkich znanych w dniu zawarcia Umowy polach eksploatacji, w tym w szczególności: 

 • wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy Materiałów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

 • zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w szczególności światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), optyczną, drukarską w dowolnej formie, techniką zapisu komputerowego;

 • zapisywania Materiałów w pamięci komputera, rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;

 • publiczne udostępnianie, rozpowszechnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności w sieci Internet; 

 • wykorzystania Materiałów w celach reklamy i promocji Serwisu, oferty Produktów na platformie, w jakiejkolwiek postaci i medium, w tym w prasie drukowanej i w sieci Internet, m.in. w postaci nagrań audio i wideo, materiałów reklamowych, plakatu, opisów Produktów. 

 1. Kontrahent udziela Zieleo prawa do korzystania i rozporządzania utworami zależnymi, które zostaną opracowane w oparciu o dostarczone Materiały, w szczególności w celu przygotowania opisu Produktu, marketingu i promocji platformy, działalności Zieleo oraz oferty Produktów dostępnych w ramach platformy internetowej.  

 2. Zieleo uprawnione jest do udzielenia zgody na dalsze korzystanie z Materiałów podmiotom, za pomocą których Zieleo wykonuje swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu. 

 3. Wynagrodzenie za korzystanie z Materiałów na wszystkich wskazanych polach eksploatacji jest rozliczone w wynagrodzeniu za Usługę marketplace określonym w  niniejszym Regulaminie. 

 4. W sytuacji, gdy Kontrahent utraci prawo do posługiwania się Materiałami, jest zobowiązany poinformować Zieleo niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie 2 dni od dnia powzięcia informacji) o tym fakcie przedstawiając odpowiednie oświadczenie właściciela tychże praw.

KLAUZULA POUFNOŚCI

§ 7

 1. Kontrahent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy w czasie obowiązywania    niniejszej Umowy oraz przez okres 3 lat od wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej Umowy (chyba że z przepisów prawa wynika, iż informacja nie podlega ujawnieniu, lub jej ujawnienie mogłoby wyrządzić Zieleo znaczną szkodę) wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy, jak również do zapewnienia bezpieczeństwa elektronicznych kanałów komunikacji z Serwisem. W takim samym zakresie Kontrahent jest zobowiązany zapewnić zachowanie tajemnicy przez jego pracowników i osoby z nim współpracujące.

 2. Kontrahent oraz osoby uczestniczące w realizacji postanowień niniejszego Regulaminu zobowiązani są do zachowania w tajemnicy w czasie obowiązywania niniejszej Umowy oraz przez okres 3 lat od jej wygaśnięcia lub rozwiązania, informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zieleo oraz do wykorzystywania ich wyłącznie w celu związanym z realizacją Umowy. 

 3. Kontrahent zobowiązuje się do korzystania ze wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy wyłącznie w celu należytego wykonania obowiązków z niej wynikających. Dopuszcza się możliwość ujawnienia przedmiotowych informacji, w przypadku gdy:

  1) Zieleo wyda uprzednią pisemną zgodę na ujawnienie informacji;

  2) obowiązek ich ujawnienia wynika ze stosownych przepisów prawa powszechnie obowiązującego bądź decyzji organów, które wiążą daną Stronę;

  3) informacje są lub staną się powszechnie znane bez winy Kontrahenta. 

 

DZIAŁANIA MARKETINGOWE

§8

 1. Zieleo może prowadzić w ramach platformy działania promocyjne i marketingowe mające na celu rozpropagowanie wśród Użytkowników działalności Zieleo i Kontrahenta w sposób zgodny z prawem. W zakresie działań reklamowych i promocyjnych Zieleo może wykorzystywać logotypy, oznaczenia, fotografie, nagrania, grafiki (w tym firmę Kontrahenta) oraz znaki towarowe i handlowe przekazane mu przez Kontrahenta. 

 2. Kontrahent oświadcza, że działa w oparciu o uzyskane oświadczenia uprawnionych do znaków towarowych, handlowych i innych oznaczeń, zgodnie z którymi Zieleo jest uprawniony do używania tych znaków towarowych, handlowych i innych oznaczeń przekazanych mu przez Kontrahenta na podstawie niniejszego Regulaminu w celu prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych, niezależnie od sposobu, rodzaju i formy ich prowadzenia, w tym np. w telewizji, Internecie, na plakatach wystawionych na widok publiczny. 

 3. Kontrahent może wziąć udział w usługach i innych akcjach marketingowych organizowanych przez Serwis mających na celu promocję platformy lub określonych Produktów Kontrahenta, których opis widnieje na stronie internetowej Zieleo. Lista aktualnych usług i akcji, w których Kontrahent może wziąć udział znajduje się na stronie internetowej Zieleo.

 4. Serwis przedstawi Kontrahentowi zasady akcji marketingowej, w tym projekt materiału reklamowego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, z prośbą o uwagi. Brak przedstawienia uwag w terminie 3 dni oznacza wyrażenie przez Kontrahenta zgody na formę i treść kampanii oraz potwierdzenie prawa Zieleo do wykorzystania i upoważnienia Zieleo do wykorzystania Materiałów, oznaczeń, znaków towarowych i handlowych w kampanii.

 

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAHENTA I ZIELEO

§ 9

 1. Kontrahent ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i aktualność złożonych przez siebie oświadczeń będących wynikiem akceptacji Regulaminu. W przypadku gdy z uwagi na nieprawdziwość lub nieaktualność któregokolwiek z oświadczeń Kontrahenta, w stosunku do Zieleo zostałyby zgłoszone roszczenia przez osoby trzecie, w tym roszczenia od Użytkowników (Kupujących), bądź na Zieleo zostały nałożone obowiązki uiszczenia opłat publicznoprawnych przez organy administracji publicznej, a także w przypadku wszczęcia w związku z tym przeciwko Serwisowi jakiegokolwiek postępowania sądowego, pozasądowego, administracyjnego, sądowo-administracyjnego, Kontrahent zobowiązany jest do: 

  1) udzielania Serwisowi na własny koszt wszelkich informacji, wyjaśnień oraz przekazania niezbędnej w tym postępowaniu dokumentacji związanej z danym Produktem;

  2) na żądanie Serwisu, niezwłocznego przystąpienia na własny koszt do postępowania po jego stronie, bądź zwolnienia Serwisu z udziału w postępowaniu;

  3) zapłaty Serwisowi wszelkich kwot, jakie zostanie on zobowiązany zostanie zapłacić w związku z takimi zdarzeniami, w tym w szczególności kar pieniężnych nałożonych na Serwis, opłat publicznoprawnych oraz kosztów poniesionych przez Serwis, w tym w szczególności kosztów zastępstwa prawnego, kosztów postępowania w związku z zainicjowanym przeciwko Zieleo postępowaniem, co nie wyklucza w takich przypadkach możliwości dochodzenia przez Zieleo od Kontrahenta odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z k.c.

 1. Kontrahent ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoją działalność w zakresie sprzedaży oferowanych przez siebie Produktów, w tym wobec Użytkowników (Kupujących). Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Kontrahenta występującego w relacji z Użytkownikiem Umów Sprzedaży. 

 2. Zieleo nie ponosi odpowiedzialności za stan fizyczny i prawny, bezpieczeństwo lub legalność Produktów oferowanych przez Kontrahenta, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Kontrahenta, a także zdolność Kontrahenta oraz Użytkownika (Kupującego) do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. 

 3. Zieleo niezależnie od posiadanego prawa do wypowiedzenia Umowy zgodnie i na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, ma prawo zawiesić świadczenie Usługi marketplace w całości lub w części do czasu rozstrzygnięcia sprawy, jeżeli działania Kontrahenta są niezgodne z Regulaminem lub przepisami prawa. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której Kontrahent oferuje do sprzedaży Produkty, których sprzedaż jest zabroniona zgodnie z Regulaminem, Kontrahent nie wywiązuje się z zawartych przez niego umów albo zalega z zapłatą opłaty z tytułu świadczonej Usługi marketplace przez      1 (słownie: jeden) okres rozliczeniowy 

 4. We wskazanym wyżej przypadku zawieszenia świadczenia Usługi marketplace w całości lub w części, Kontrahentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Zieleo, w tym żadne roszczenia finansowe z tytułu braku możliwości korzystania z Konta, przedstawiania Produktów w ramach portalu Zieleo. 

 5. Serwis nie odpowiada za brak zainteresowania produktami oferowanymi w ramach platformy przez Kontrahenta, realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Umowy Sprzedaży, składane przez Kontrahenta oświadczenia Użytkownikom (Kupującym), działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od Zieleo, oraz za zjawiska tzw. siły wyższej. 

PROCEDURA REKLAMACYJNA

§10

1. W przypadku gdy Kontrahent uważa, że Zieleo  świadczy Usługę marketplace z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu, Kontrahent może złożyć reklamację, wysyłając na adres poczty elektronicznej Zieleo: kontakt@zieleo.pl. lub pisemnie swoje dane do kontaktu (adres prowadzonej działalności bądź siedziby, opcjonalnie numer telefonu) w procesie reklamacji, nazwę, pod którą figuruje w ramach platformy, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz oczekiwany sposób rozstrzygnięcia sprawy.

 2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania wszystkich informacji niezbędnych do rozstrzygnięcie reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji dane nie będą kompletne do rozpatrzenia reklamacji, Serwis zwróci się do Kontrahenta o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym przez Zieleo terminie. 

3. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przesłana na wskazany w reklamacji adres siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności      albo adres poczty elektronicznej Kontrahenta podany w czasie rejestracji Konta (o ile adres ten będzie możliwy do zidentyfikowania w oparciu o dane przekazane w złożonej reklamacji). 

4. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Kontrahenta nie podlegają rozpatrzeniu. 

5.Reklamacje dotyczące Umów Sprzedaży zawartych przez Kontrahenta z Użytkownikami ( Kupującymi) są rozstrzygane pomiędzy stronami tych umów to jest pomiędzy Kontrahentem, a Użytkownikami (Kupującymi) zgodnie z zasadami rozpatrywania reklamacji przyjętymi przez Kontrahenta. Serwis nie uczestniczy w takim postępowaniu reklamacyjnym.

CZAS TRWANIA UMOWY

§ 11

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

 2. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać sporządzone przez Zieleo w formie dokumentowej (elektronicznej) i doręczone na adres wskazany przez Kontrahenta w trakcie rejestracji. Oświadczenie o wypowiedzeniu dokonane przez Kontrahenta w formie dokumentowej winno zostać doręczone na adres e-mail Zieleo: kontakt@zieleo.pl

 3. Zieleo może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Kontrahenta i braku zmiany sposobu postępowania w terminie 7 dni od wezwania do zaprzestania naruszania Regulaminu. Oświadczenie o wypowiedzeniu wysyłane jest na adres na zasadach określonych w ust. 2 powyżej. 

 4. Zieleo jest uprawnione do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym bez uprzedniego wzywania Kontrahenta w przypadku: 

a) rażących (dłuższych niż 3 okresy rozliczeniowe) bądź powtarzających się opóźnień w zapłacie wynagrodzenia przez Kontrahenta; 

b) naruszenia postanowień dotyczących ochrony danych osobowych; 

c) naruszenia postanowień dotyczących praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych lub praw własności intelektualnej oraz praw konsumentów; 

d) uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa. 

W przypadkach określonych w pkt. a)-d) powyżej, Kontrahent nie może przedstawiać nowych Produktów do prezentacji w ramach portalu, a oferta Kontrahenta widniejąca na portalu zostaje w trybie natychmiastowym wyłączona. 

 1. Konto Kontrahenta pozostaje aktywne do dnia upływu okresu wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy, po czym ulega automatycznemu zamknięciu, a Kontrahent traci dostęp do Konta bez prawa do żądania odszkodowania za dane utracone w wyniku zamknięcia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§12

 1. Strony zgodnie oświadczają, iż każda z nich stanowi osobnego Administratora danych osobowych swoich klientów i kontrahentów w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej "RODO". Strony jako osobni Administratorzy danych będą realizować niezależnie od siebie wszelkie obowiązki wynikające z RODO i na nich nałożone. 

 2. Serwis w celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO w stosunku do Kontrahenta przedstawia mu klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych kontrahentów znajdującą się na stronie internetowej Zieleo: www.zieleo.pl (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu). Jednocześnie Zieleo zobowiązuje Kontrahenta do przekazania rzeczonej klauzuli wszystkim osobom, za pomocą których Kontrahent realizuje niniejszą Umowę, a także osobom wskazanym do kontaktu z ramienia Kontrahenta, osobom reprezentującym Kontrahenta oraz osobom upoważnionym przez Kontrahenta do założenia konta na platformie Zieleo.

ZMIANY NINIEJSZEGO REGULAMINU

§13

 1. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Zieleo, a po zawarciu Umowy również przesłany będzie na adres poczty elektronicznej Kontrahenta podany przy rejestracji Konta. 

 2. Serwis zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany Regulaminu. O zmianach i o terminie ich wejścia w życie Serwis poinformuje Kontrahenta z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przesyłając stosowną informację wraz ze zmienionym Regulaminem na adres poczty elektronicznej podanej przez Kontrahenta przy rejestracji Konta. Po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu, w przypadku braku zgody na zakomunikowane przez Serwis zmiany, Kontrahent może rozwiązać Umowę. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Kontrahenta powiadomienia, o którym mowa w zdaniu powyżej. Brak złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu w terminie określonym w zdaniu poprzednim oznacza akceptację przez Kontrahenta zmiany Regulaminu. 

 3. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna względem Kontrahenta, który nie wypowiedział Umowy zgodnie z powyższym punktem z upływem terminu określonego na wypowiedzenie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.04.2021.

 2. Regulamin zastępuje wszelkie inne uzgodnienia pomiędzy Stronami w zakresie świadczenia Usługi marketplace.

 3. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. W kwestiach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 4. Wszelkie komunikaty, o których mowa w niniejszej Umowie oraz korespondencja związana z Umową będą przekazywane Kontrahentowi w drodze elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podanej w trakcie rejestracji, chyba że inaczej podano w Umowie.

 5. W przypadku, jeśli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne albo bezskuteczne, nie wpłynie to na ważność i skuteczność pozostałych jego postanowień. W takim przypadku Strony zastąpią postanowienie uznane za nieważne lub bezskuteczne innym, zgodnym z prawem postanowieniem realizującym możliwie najbardziej zbliżony cel gospodarczy i odzwierciedlającym pierwotną intencję Stron.

 6. Strony zobowiązują się dołożyć starań, aby wszelkie spory były rozwiązywane na drodze polubownej. Jeśli spór nie zostanie zakończony polubownie w terminie 30 dni od daty jego zaistnienia, rozstrzygany będzie przez Sąd właściwy rzeczowo mieszczący się w Bielsku-Białej.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej