Regulamin korzystania z Platformy Zieleo

(dla Użytkownika platformy Zieleo, będącego potencjalnym Klientem Kontrahenta)


DEFINICJE

 1. Zieleo bądź Serwis - Zieleo s.r.o., z siedzibą pod adresem Poděbradova 869, 547 01 Náchod, Republika Czeska, numer identyfikacyjny spółki (IČ) 10754997, NIP (DIČ) CZ10754997,  wpisany do Rejestru Handlowego (obchodního rejstříku) prowadzonego przez Sąd Okręgowy (Krajský soud) w Hradci Králové, pod numerem C 47326, który jest właścicielem Platformy Zieleo.

 2. Platforma Zieleo - prowadzony przez Zieleo s.r.o., z siedzibą Poděbradova 869, 547 01 Náchod, Republika Czeska, pod adresem: www.zieleo.pl serwis internetowy służący do prezentacji Użytkownikom rzeczy ruchomych bądź usług (Produktów) stanowiących ofertę asortymentową Kontrahentów Zieleo. 

 3. Kontrahent – przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 1 Kodeksu Cywilnego (dalej "k.c."), który zawarł Umowę we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność z użytkownikiem usługi Marketplace, zajmujący się sprzedażą Produktów w ramach własnej strony internetowej;

 4. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca bez konieczności zarejestrowania się ze strony Zieleo znajdującej się pod adresem: www.zieleo.pl w celu porównania Produktów Kontrahentów Zieleo oraz celem zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów z wybranym Kontrahentem na warunkach określonych w tejże odrębnej Umowie z nim zawartej;

 5. Regulamin – niniejszy Regulamin stanowiący o zasadach korzystania z usługi Marketplace oraz innych usług, które stanowią usługi świadczone drogą elektroniczną przez Zieleo w stosunku do Użytkownika Platformy Zieleo wyszczególnionych w niniejszym Regulaminie;

 6. Produkt – rzecz ruchoma lub usługa, która jest oferowana przez Kontrahenta Zieleo, a jej opis znajduje się na stronie internetowej Zieleo w ramach prezentacji oferty asortymentowej Kontrahenta;

 7. Usługi – świadczone dla Użytkowników Platformy Zieleo w ramach tejże Platformy nieodpłatne usługi, w szczególności usługi w zakresie prezentacji w ramach Platformy Zieleo oferty asortymentowej (Produktów) Kontrahenta, poszukiwanie informacji o cenach i innych cechach Produktów oferowanych przez Kontrahentów w ramach usługi porównywania cen.

POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU

§ 1 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Platformy Zieleo oraz warunki świadczenia przez Zieleo na rzecz Użytkowników usług w ramach Platformy Zieleo.

 2. Korzystanie z Platformy Zieleo oznacza zaakceptowanie przez Użytkownika w całości poniższego Regulaminu i przyjęcie do wiadomości, że postanowienia Regulaminu określają zasady korzystania z Usług oferowanych w ramach Platformy Zieleo.

 3. Warunkiem technicznym korzystania z Platformy Zieleo jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową. W przypadku kontaktu z Zieleo za pomocą formularzy kontaktowych zamieszczonych na stronie internetowej Zieleo konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze. Korzystanie z Platformy Zieleo możliwe jest wyłącznie za pomocą wybranej przez Użytkownika, aktualnej przeglądarki internetowej. 

 4. Zieleo oświadcza, iż wszelkie prawa do Platformy Zieleo, w tym prawa własności intelektualnej, majątkowe prawa autorskie dot. jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do formularzy, grafik, rysunków, plakatów, fotografii, nagrań, logotypów należą do Zieleo, zaś korzystanie z nich przez Użytkownika może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z niniejszym Regulaminem.

 5. Zieleo jest uprawnione do zamieszczania w ramach Platformy Zieleo treści informacyjnych, handlowych i reklamowych w zakresie Produktów Kontrahentów  w formach stosowanych w sieci Internet. 

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY ZIELEO

§2

 1. Korzystanie przez Użytkowników z Platformy Zieleo ma charakter nieodpłatny.

 2. Użytkownicy korzystają z funkcjonalności Platformy Zieleo, o których mowa w ust. 4 poniżej, bez dokonywania rejestracji bądź logowania.

 3. Zieleo zastrzega, iż  nie jest stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników (Klientów) z Kontrahentami prezentującymi w ramach Platformy Zieleo jedynie swoją ofertę asortymentową. Zieleo informuje w ramach Platformy o Produktach oferowanych przez Kontrahentów na ich stronach internetowych.

 4. W ramach Platformy Zieleo umożliwia Użytkownikowi skorzystanie z następujących Usług:

  1) uzyskiwanie informacji o Produktach oferowanych przez Kontrahentów (prezentację tychże Produktów na Platformie Zieleo),

  2) usługę porównania cen Produktów oferowanych przez Kontrahentów,

  3) zamieszczanie anonimowych komentarzy i ocen Użytkowników dot. Kontrahentów Zieleo, Sklepów Internetowych Kontrahentów, poziomu zadowolenia z transakcji zawieranych z Kontrahentami;

  4) zapoznawanie się z opiniami zamieszczonymi przez innych Użytkowników Platformy odnośnie Kontrahentów, Sklepów Internetowych Kontrahentów, poziomu zadowolenia z transakcji zawieranych z Kontrahentami;

  5) przejście na strony Sklepów Internetowych, których oferta produktowa Kontrahentów jest prezentowana w ramach Platformy Zieleo poprzez odnośniki do stron internetowych tychże Sklepów.

 1. Zieleo zastrzega, że materiały dotyczące Produktów umieszczane w ramach Platformy pochodzą wyłącznie od Kontrahentów prezentujących swoje Produkty na Platformie. Zieleo czyni wszelkie możliwe starania celem zapewnienia, aby informacje prezentowane na Platformie były przedstawiane przez Kontrahentów zgodnie z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności oferty lub innych kwestii związanych z transakcją, opisem, ceną, dostępnością prezentowanego w ramach Platformy Zieleo Produktu, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z Kontrahentem.

 2. Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Kontrahentem odbywa się na warunkach określonych przez Kontrahenta na stronie internetowej Sklepu Internetowego Kontrahenta, nie odbywa się w ramach Platformy Zieleo. Kontrahent zasady transakcji z Użytkownikiem reguluje w jego regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej Kontrahenta. Zieleo nie odpowiada za dostawę Produktu przez Kontrahenta oraz realizację Umowy Sprzedaży zawartą pomiędzy Kontrahentem, a Użytkownikiem. Wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponoszą Strony takiej Umowy. 

 3. Zieleo w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:

  1) za realizację dostawy Towaru w związku z zamówieniem złożonym w Sklepie Internetowym lub w ramach oferty produktowej  Kontrahenta przez Użytkownika;

  2) z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z Towarem i transakcją sprzedaży zawartą pomiędzy Kontrahentem, a Użytkownikiem,

  3) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań Kontrahenta wynikających z zawartej umowy pomiędzy Kontrahentem, a Użytkownikiem,

  4) za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także zgodność ze stanem faktycznym i rzetelność ich opisu dokonanego przez Kontrahenta bądź przez Zieleo na ich zlecenie na podstawie dostarczonych przez Kontrahenta Materiały i zapewnienia Kontrahenta.

 1. W przypadku niedostępności Towaru lub innych przeszkód występujących po stronie Kontrahenta, Kontrahent będzie indywidualnie kontaktował się z Użytkownikiem. 

 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem Produktu zamieszczonym zarówno na Platformie Zieleo, a opisem zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu takiego Kontrahenta, Zieleo zastrzega, że wiążący dla Użytkownika i Kontrahenta jest opis Towaru pochodzący ze strony internetowej Kontrahenta.

 3. Autorskie prawa majątkowe do elementów Platformy Zieleo, w tym do logotypów i treści zamieszczonych w ramach Platformy, a także do layoutu tj. indywidualnego układu elementów będących częścią składową Platformy, prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe, prawa do baz danych, a umieszczone na Platformie przysługują Zieleo bądź Kontrahentom lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na ich wykorzystanie przez Zieleo.

 4. Zabronione jest dokonywanie przez Użytkownika kopii, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych i informacji umieszczonych na Platformie Zieleo.

 

WYPOWIEDZI I KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW

§3

 1. Użytkownik może zamieścić swoje wypowiedzi i komentarze, które mają charakter subiektywny.  Są one umieszczane przez Użytkowników dobrowolnie.

 2. Wypowiedzi i komentarze Użytkowników mogą odnosić się m.in. do przebiegu transakcji, Sklepu Internetowego należącego do Kontrahenta itp.

 3. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi przez Zieleo oraz jego upowszechnianie (publikację), a także dokonywanie opracowań utworów takich wypowiedzi i komentarzy w rozumieniu Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszone przez niego treści. 

 5. Wypowiedzi Użytkownika powinny zostać sformułowane w sposób zrozumiały. 

 6. Wszelkie treści w tym zdjęcia umieszczone przez Użytkownika w ramach Platformy nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa lub uprawnień osób trzecich (w tym w szczególności praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej). Użytkownik zobowiązuje się jednocześnie nie umieszczać jakichkolwiek treści, których wystawienie na widok publiczny może zostać uznane za naruszające dobre obyczaje.

 7. Zieleo nie redaguje komentarzy i wypowiedzi Użytkowników, jednakże zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi w całości bądź w części w sytuacji, gdy dana treść zawiera treści naruszające przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności, jeśli:

 • stanowi czyn bezprawny, w tym m.in. czyn nieuczciwej konkurencji;

 • zawiera treści obraźliwe, wulgaryzmy;

 • narusza dobra osobiste osób fizycznych i prawnych bądź dobre obyczaje, w tym stanowi naruszenie dobrego imienia, bądź renomy innych Użytkowników oraz Kontrahentów bądź osób trzecich;

 • zawiera treści pornograficzne, nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,

 • narusza prawa autorskie, prawa na dobrach niematerialnych, prawa patentowe, tajemnice handlowe i tajemnice przedsiębiorstw, a także inne prawa osób trzecich;

 • zawiera treści o charakterze dyskryminującym, w szczególności ze względu na rasę, płeć lub narodowość, przekonania religijne, światopoglądowe bądź polityczne;

 • zagraża rozwojowi małoletnich (fizycznemu, psychicznemu bądź moralnemu);

 • nawołuje lub promuje zachowania zagrażające zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska;

 • stanowi reklamę bądź inny materiał o charakterze handlowym, promuje system sprzedaży lawinowej;

 • zawierają adresy stron internetowych, odnośników do innych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz stron porównujących ceny;

 • zawiera dane osobowe Użytkowników lub innych osób fizycznych, w szczególności dane w postaci: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail.


ZASADY DOTYCZĄCE PRZERW TECHNICZNYCH W DZIAŁANIU PLATFORMY ZIELEO

§4

 1. Zieleo dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Platformy. 

 2. W przypadku wystąpienia awarii, błędów technicznych spowodowanych problemami sprzętowymi bądź innymi problemami technicznymi po stronie Zieleo, Zieleo podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Użytkowników.

 3. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności Platformy Zieleo związanych m.in. z porównywaniem cen oraz prezentacją oferty produktowej Kontrahentów. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Platformy inny aniżeli awaria techniczna.

 4. Informacje o przerwach technicznych, awariach i błędach będą umieszczane na stronie internetowej Zieleo z odpowiednim wyprzedzeniem. 

 5. Przerwy techniczne konieczne np. dla usprawnienia funkcjonowania Platformy (np wykonywanie prac konserwacyjnych, uaktualnień Platformy, a także działania podjęte przez Zieleo w celu minimalizowania potencjalnego ryzyka wystąpienia awarii lub błędów technicznych) planowane będą przez Zieleo w miarę możliwości w godzinach nocnych, celem zminimalizowania ich skutków wobec Użytkowników.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§5

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Platformy Zieleo. 

 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Zieleo s.r.o., z siedzibą pod adresem Poděbradova 869, 547 01 Náchod, Republika Czeska, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@zieleo.pl

 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane osoby zgłaszającej reklamację konieczne do jej rozpatrzenia tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. 

 4. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Zieleo niezwłocznie zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 5. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zieleo prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).

 6. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji.

 7. Zieleo zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Kontrahentów, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy sprzedaży, w tym procesu dostawy Towaru, należy kierować bezpośrednio do Kontrahenta, od którego Towar pochodzi. Zieleo nie ponosi odpowiedzialności za jakość i terminowość świadczonych przez Kontrahentów usług. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§6

 1. Zieleo jako Administrator Danych Osobowych Użytkowników, którzy wprowadzili dane osobowe w postaci imienia, nazwiska i adresu e-mail w związku z zamieszczonym komentarzem lub opinią dopełnia swojego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej "RODO" poprzez przedstawienie klauzuli informacyjnej znajdującej się pod następującym znacznikiem: ................................... na Platformie Zieleo.

 2. Zieleo jako Administrator Danych Osobowych Użytkowników, którzy zapisali się na subskrypcję Newslettera dopełnia swojego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO poprzez przedstawienie klauzuli informacyjnej znajdującej się pod następującym znacznikiem: ................................... na Platformie Zieleo.

 3. Zieleo jako Administrator Danych Osobowych Użytkowników, którzy pragną skorzystać z formularza kontaktowego bądź reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej dopełnia swojego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO poprzez przedstawienie klauzuli informacyjnej znajdującej się pod następującym znacznikiem: ................................... na Platformie Zieleo.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE I UZUPEŁNIAJĄCE

§ 7

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.04.2021.

 2. Użytkownik zostanie poinformowany o planowanych zmianach Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem wynoszącym 14 dni kalendarzowych, które umożliwi Użytkownikowi zapoznanie się ze zmienionymi postanowieniami Regulaminu.

 3. Strony zobowiązują się dołożyć starań, aby wszelkie spory powstałe na tle realizacji postanowień Regulaminu były rozwiązywane na drodze polubownej. Jeśli spór nie zostanie zakończony polubownie, rozstrzygany będzie przez sąd powszechny właściwy dla Użytkownika.

 4. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie w zakładce .....................w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Ponadto Regulamin dostępny jest w siedzibie Zieleo, tj. pod adresem: Zieleo s.r.o., Poděbradova 869, 547 01 Náchod, Republika Czeska bądź zostanie przez Zieleo wysłany do Użytkownika po zgłoszeniu wniosku o udostępnienie mu warunków Regulaminu.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie, a w szczególności przepisy: Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych), chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w państwie Użytkownika stanowią inaczej.

 6. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią załączniki do niego w postaci: 

 • Polityka cookies znajdująca się pod następującym znacznikiem:.....................;

 • Klauzula informacyjna przekazywana subskrybentom Newslettera znajdująca się pod następującym znacznikiem:.....................;;

 • Klauzula informacyjna związana z przesyłanymi zapytaniami Użytkowników bądź związana z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników w ramach zgłoszenia reklamacyjnego znajdująca się pod następującym znacznikiem:.....................

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej