Regulamin dot. Usługi Newsletter

OGÓLNE POSTANOWIENIA REGULAMINU

§1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usługi Newsletter przez Zieleo s.r.o. z siedzibą pod adresem Poděbradova 869, 547 01 Náchod, Republika Czeska, zwanego dalej: „Zieleo” drogą elektroniczną, aktywację i rezygnację z Usługi (subskrypcji Newslettera) oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec osób korzystających z Usługi, zwanych dalej: „Użytkownikami".

 2. Zieleo świadczy Usługę Newsletter drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem za pośrednictwem Platformy Zieleo znajdującej się na stronie internetowej: www.zieleo.pl

 3. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia. 

 4. Zieleo świadczy drogą elektroniczną Usługę polegającą na przesyłaniu informacji zawierających treści o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub reklamowym, w szczególności dotyczące oferty produktów i usług świadczonych przez Zieleo oraz jego Kontrahentów w formie wiadomości elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany uprzednio przez Użytkownika, zwaną dalej "Usługą Newsletter".

 5. Usługa Newsletter świadczona przez Zieleo ma charakter nieodpłatny, na czas nieoznaczony.  

 

 AKTYWACJA I REZYGNACJA  Z USŁUGI NEWSLETTER

§2

 1. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Usługodawcy bądź jego Kontrahentów.

 2. Zieleo oświadcza, iż wszelkie prawa do Platformy Zieleo, w tym prawa własności intelektualnej, majątkowe prawa autorskie dot. jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do formularzy, grafik, rysunków, plakatów, fotografii, nagrań, logotypów należą do Zieleo, zaś korzystanie z nich przez Użytkownika może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z niniejszym Regulaminem.

 3. Jakiekolwiek kopiowanie treści, o których mowa w ust.2  powyżej,  ich modyfikacja, wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem i/lub bez zgody Zieleo stanowi naruszenie prawa.

 4. W celu aktywacji Usługi Newsletter Użytkownik musi:

 • skorzystać z urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet z zainstalowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej,

 • złożyć zamówienie poprzez podanie za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na Platformie w zakładce..................................... swojego adresu poczty elektronicznej (prawidłowego),

 • zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie tzw. checkboxów przy komunikatach:

 • „Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin dot. Usługi Newsletter,

 • "Oświadczam, iż wyrażam zgodę na subskrypcję Newslettera na podany przeze mnie adres e-mail",

 • nacisnąć przycisk „Zapisz się”,

 • posiadać aktywny adres poczty elektronicznej.

 1. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera w ramach Platformy Zieleo. Rezygnacja jest możliwa poprzez kliknięcie linku wypisania się z subskrypcji Newslettera dostępnego w stopce każdego newslettera. Dezaktywacja Usługi Newsletter może nastąpić również przez Zieleo, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu.  

 2. Z chwilą dezaktywacji Usługi Newsletter Zieleo zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newsletter.

 3. Użytkownik może w każdym momencie po złożeniu rezygnacji, o której mowa w ust. 5 powyżej dokonać kolejnej, ponownej aktywacji Usługi Newsletter. Wówczas zastosowanie znajdą postanowienia ust. 4 powyżej.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§3

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usługi Newsletter.

 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Zieleo s.r.o. z siedzibą pod adresem Poděbradova 869, 547 01 Náchod, Republika Czeska, bądź poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: kontakt@zieleo.pl.

 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane osoby zgłaszającej reklamację konieczne do jej rozpatrzenia tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. 

 4. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Zieleo niezwłocznie zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 5. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zieleo prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).

 6. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§4

Zieleo jako Administrator Danych Osobowych Użytkowników, którzy zapisali się na subskrypcję Newslettera dopełnia swojego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej "RODO" poprzez przedstawienie klauzuli informacyjnej znajdującej się pod następującym znacznikiem: ................................... na Platformie Zieleo.


ZMIANY NINIEJSZEGO REGULAMINU

§5

 1. Użytkownik zostanie poinformowany o planowanych zmianach Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem wynoszącym 14 dni kalendarzowych, które umożliwi Użytkownikowi zapoznanie się ze zmienionymi postanowieniami Regulaminu oraz podjęcie decyzji odnośnie ich akceptacji bądź braku akceptacji, poprzez przesłanie mu stosownej wiadomości z zakresem planowanych zmian na adres poczty elektronicznej oraz poprzez umieszczenie tekstu Regulaminu w zmienionej treści na stronie internetowej Zieleo w zakładce Regulaminy.

 2. Użytkownik jest związany postanowieniami w nowym, zmienionym brzmieniu pod warunkiem prawidłowego powiadomienia Użytkownika, zgodnie z ust. 1 powyżej, oraz pod warunkiem, iż  po jego powiadomieniu Użytkownik nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Newsletter (poprzez rezygnację z subskrypcji w sposób określony w §2 ust. 4 Regulaminu) o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o planowanych zmianach Regulaminu, o których mowa w ust. 1 powyżej.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 6

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.04.2021.

 2. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie w zakładce .....................w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Ponadto Regulamin dostępny jest w siedzibie Zieleo, tj. pod adresem: Poděbradova 869, 547 01 Náchod, Republika Czeska, bądź zostanie przez Zieleo wysłany do Użytkownika po zgłoszeniu wniosku o udostępnienie mu warunków Regulaminu.

 3. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane na drodze polubownej. Jeśli spór nie zostanie zakończony polubownie, rozstrzygany będzie przez sąd powszechny właściwy dla Użytkownika.

 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w państwie Użytkownika stanowią inaczej.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej